DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność Cyfrowa

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liderzy Kooperacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej:   2018-11-07

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści w formie plików PDF mogą nie być dostępne w całości, gdyż były skanowane,
 • cześć publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • zamieszczane są materiały pochodzące z różnych źródeł, może to powodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych/audiodeskrypcji z powodu publikacji przed datą obowiązywania ustawy lub pozyskania ich w takiej formie ze źródeł zewnętrznych.

W bieżących materiałach publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. W przypadku zainteresowania danym plikiem prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@rops.rzeszow.pl. Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-18
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnością:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • dostęp do strony internetowej jest możliwy z poziomu różnych systemów operacyjnych oraz przeglądarek,
 • strona internetowa jest responsywna,
 • osoby słabowidzące mogą samodzielnie dokonywać zmian kontrastu oraz wielkości czcionki,
 • istnieje możliwość odsłuchania treści strony.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony oraz po pozycjach menu,
 • klawisze Shift-Tab przemieszcza się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony, w tym po pozycjach menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

z Panią Justyną Augustyn Koordynatorem do spraw dostępności, e-mail: dostepnosc@rops.rzeszow.pl nr telefonu: 17 747 06 22 lub z sekretariatem ROPS e-mail: sekretariat@rops.rzeszow.pl  nr telefonu: 17 747 06 00. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:  wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej,  lub jej elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • Wskazanie strony lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

ROPS w Rzeszowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz wskaże termin realizacji żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
Dostępność wejścia

Do budynku z zewnątrz prowadzą 2 główne wejścia. Przy obu wejściach znajdują się stopnie. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Hetmańskiej. Przy stopniu do wejścia głównego od ulicy Hetmańskiej znajduje się podjazd z przepisowymi poręczami dla wózków inwalidzkich lub osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 1,30 m (0,90 m + 0,40 m) otwierane w kierunku na zewnątrz. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy ROPS, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Drugie wejście znajduje się od strony parkingu wewnętrznego ROPS, gdzie znajduje się podjazd z przepisowymi poręczami dla wózków inwalidzkich, osób ze szczególnymi potrzebami, prowadzący bezpośrednio z parkingu do budynku z poziomu (-1). Podjazd z parkingu jest oświetlony z poziomu elewacji budynku światłem halogenowym doświetlającym na całej długości i szerokości podjazd. Wejście stanowią drzwi jednoskrzydłowe o szerokości w świetle 1,00 m otwierane w kierunku na zewnątrz.

Dostępność budynku

Przy ulicy Hetmańskiej 9 w Rzeszowie zlokalizowany jest 5 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek biurowy. W budynku mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz w ramach jego struktury Ośrodek Adopcyjny. Na poziomie (-1) po prawej stronie od wejścia znajduje się klimatyzowana sala konferencyjna. Wejście do sali stanowią drzwi dwuskrzydłowe o szerokości w świetle 1,40 m (1,00 m + 0,40 m) otwierane w kierunku do korytarza. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie (-1) oraz na parterze. Pokonanie 4 stopni i dostęp do WC dla osób ze szczególnymi potrzebami na poziomie (-1) umożliwia zamontowana przy stopniach platforma do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja z pracownikiem ochrony, pełniąca równocześnie funkcje punktu informacyjnego. Obok znajduje się podjazd dla wózków z przepisowymi poręczami umożliwiający pokonanie stopni przez wózki lub osoby ze szczególnymi potrzebami. Schody na poszczególne kondygnacje w budynku są zaopatrzone w stabilne bezpieczne balustrady z prześwitem pomiędzy elementami spełniającym wymogi.

Przy wejściu głównym od ul. Hetmańskiej (po prawej stronie po pokonaniu podjazdu obok portierni) na końcu korytarza dostępna jest winda, zapewniająca swobodny dostęp osób o szczególnych potrzebach do wszystkich 3 kondygnacji budynku. Winda wyposażona jest w automatyczne drzwi rozsuwane i zabezpieczone kurtyną świetlną. Przyciski do obsługi windy posiadają opisy w języku Braille’a wraz z systemem informacji głosowej o piętrach, czynnościach i ruchu kabiny. W budynku brak jest informacji wizualnej, dotykowej lub głosowej na temat rozkładu pomieszczeń.

Sekretariat ROPS znajduje się na II piętrze, po wyjściu z windy pierwsze drzwi po lewej stronie korytarza. Ośrodek Adopcyjny znajduje się na III piętrze – w odległości 26 metrów od windy kierując się korytarzem prosto. Szerokość korytarzy w budynku oraz drzwi do pokoi biurowych pozwala na swobodne przemieszczanie się osób ze szczególnymi potrzebami

W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego Oddziału Ośrodka, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w dotarciu na daną kondygnację. W tym celu należy zgłosić się do pracownika recepcji/portierni z informacją o potrzebie udzielenia pomocy.

W budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej nie ma pętli indukcyjnych, brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a (winda posiada oznaczenia Braille’a) oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ośrodek zapewnia możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKONG). Informację o potrzebie skorzystania z tej formy komunikacji należy zgłosić za pomocą formularza zgłoszeniowego na adres sekretariat@rops.rzeszow.pl lub pod telefoniczne 17 747 06 00 co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Ośrodku.

Uznajemy również prawo osób doświadczających trudności w komunikowaniu się do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę doświadczającą trudności w komunikowaniu się w celu ułatwienia jej porozumienia i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w naszym Ośrodku.

Do budynku Ośrodka i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu

Na parkingu wewnętrznym ROPS dostępne jest 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość umówienia się osoby ze szczególnym potrzebami z pracownikiem ROPS w holu na parterze budynku przy recepcji/portierni Ośrodka, na parkingu wewnętrznym za budynkiem ROPS lub w klimatyzowanej Sali konferencyjnej na poziomie (-1).

Wejście główne do budynku ROPS w Rzeszowie
Zdjęcie przedstawia wejście główne do budynku od ul. Hetmańskiej w Rzeszowie, w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Drugie wejście do budynku ROPS w Rzeszowie
Zdjęcie przedstawia drugie wejście do budynku biurowego (poziom -1), w którym mieści się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie od strony samochodowego parkingu wewnętrznego Ośrodka.