Close

DOBRE PRAKTYKI WSPÓŁPRACY – czyli efekty współpracy z osobami i rodzinami w MODELU.

Testowanie MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH wykazało, że jest on wdrażalny, dostosowany do możliwości i kompetencji przedstawicieli różnych instytucji, a co najważniejsze pomocny w realizacji zespołowej współpracy instytucji powiatowo-gminnych[1] na rzecz współpracy z osobami i rodzinami w gminach wiejskich.  

Ewaluacja pokazała zauważane zmiany w osobach, rodzinach dzięki wielowymiarowej współpracy ze specjalistami. Sprawdził się podział zadań pomiędzy instytucje oraz ich realizacja według ustaleń. W wyniku współpracy nastąpił wzrost efektywności wsparcia osobom, rodzinom, grupom wybranym przez instytucje gminno-powiatowe do objęcia pomocą, rodzin z wieloma potrzebami, których ani one same, ani pojedyncze instytucje nie były w stanie zaspokoić.

Wg założeń MODELU KOOPERACJI W GMINACH WIEJSKICH, decyzja o współpracy zespołowej PZK z osobą, rodziną lub grupą zapadała w sytuacjach, kiedy:

a) należało wdrożyć inny niż dotychczasowy system pomocy (dotychczasowy nie działał),

b) adresaci działania pozostali w chronicznym kryzysie,

c) wyczerpano możliwości pomocy indywidualnej ze strony instytucji i wymagane było międzysektorowe rozwiązanie lub szybka interwencja.

Ważnym aspektem współpracy była możliwość wymiany doświadczeń pracowników różnych podmiotów, wielowymiarowa diagnoza, realizacja warsztatów współpracy, konsultacje oraz możliwość wykorzystania z usług dostępnych w różnych instytucjach, różnorodnych metod i narzędzi oraz nowych form pracy.

Przyczyniło się to do budowania relacji między pracownikami podmiotów i osobami/rodzinami, co wpłynęło na pozytywny wizerunek instytucji i skuteczność udzielanego wsparcia.

Dokonując oceny słuszności proponowanych w MODELU podejść osoby wdrażające MODEL uznały za ważne następujące aspekty:

a) praca z rodziną obejmowała wszystkie etapy metodycznego działania;

b) podczas pracy metodycznej wykorzystane były różnorodne podejścia m.in.: treningi, modelowanie, asystowanie, bazujące na zasobach osoby/rodziny/grupy oraz aktywności uczestników w społeczności lokalnej;

c) praca z rodziną była realizowana w MODELU międzysektorowo, w formie zarządzania przypadkiem (z osobą, rodziną, grupą);

d) zastosowanie narzędzi w postaci indywidualnego planu współpracy z rodziną (IPW) z wykorzystaniem lokalnie dostępnych usług i aktywności;

e) zastosowanie pracy opartej na idei empowerment, pracy socjalnej i wsparcia pozafinansowego we współpracy z rodziną.

Korzystne było omawianie potrzeb osób i rodzin podczas warsztatów współpracy i spotkań bezpośrednich lub on-line (zgodnie z przyjętymi przez podmioty standardami pracy zdalnej) zamiast przekazywania informacji w postaci dokumentów. Osobista rozmowa specjalistów „twarzą w twarz” i szczegółowe omówienie sytuacji rodziny sprawiało, że każdy z pracowników czuł się bardziej odpowiedzialny za te osoby oraz za działania podejmowane z ramienia reprezentowanej instytucji, niż kiedy dostawał informacje na piśmie.

Współpraca służb, aby była efektywna i skuteczna wymaga przyjęcia perspektywy, że OPS nie jest jedyną instytucją odpowiedzialną za losy osób wymagających wsparcia, ale jest jedną z wielu.

Dostrzeżenie, że osoby nie są tylko klientami pomocy społecznej, ale przede wszystkim mieszkańcami lokalnej społeczności, na której terenie działa wiele różnych instytucji, które mogą im pomóc.

Wspólnym zadaniem podmiotów jest, bowiem specjalistyczna pomoc osobom i rodzinom oraz dążenie do wspólnego celu.


[1] Ewaluacja Modelu Kooperacje 3D: 1. Raport z ewaluacji Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych – zbiorcza analiza FGI z kooperantami, 2. Raport ewaluacyjny – telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z pracownikami ds. sieci – zbiorcza analiza TDI, 3. Raport z ewaluacji Zadaniowych Zespołów Kooperacji – zbiorcza analiza FGI z kooperantami, 4. Raport zbiorczy z ewaluacji Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych – zbiorcza analiza TDI z Dyrekcją OPS ;

Ewaluacja Modelu Kooperacji dla gmin Wiejskich: 1. Raport końcowy z trzeciego wywiadu zogniskowanego II Kamienia milowego projektu „Liderzy kooperacji” w gminach wiejskich województwa lubelskiego, 2.Raport końcowy (województwo mazowieckie), 3. Raport podsumowujący badanie fokusowe w województwie podkarpackim, 4. Raport podsumowujący badania fokusowe w województwie podlaskim, 5. Raport zbiorczy z badań fokusowych 2020 (województwo świętokrzyskie), 6. Raport ewaluacyjny z testowania Modelu Kooperacji. Etap I, 7. Raport ewaluacyjny z testowania Modelu Kooperacji. Etap końcowy.

Dobra praktyka współpracy PZK z osobą (woj. podkarpackie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z osobą (woj. podkarpackie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z rodziną (woj. świętokrzyskie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z rodziną (woj. mazowieckie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z rodziną (woj. lubelskie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z rodziną (woj. podlaskie) Pobierz
Dobra praktyka współpracy PZK z rodziną (woj. mazowieckie) Pobierz

Powiązane Aktualności

Skip to content