Close

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, przy współpracy z partnerskimi zespołami kooperacji województwa lubelskiego, zrealizował film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji w gminach wiejskich.

Gminy/powiaty uczestniczące w testowaniu wypracowanego modelu:

 1. gm. Leśniowice, pow. chełmski
 2. gm. Konopnica, pow. lubelski
 3. gm. Wólka, pow. lubelski
 4. gm. Cyców, pow. łęczyński
 5. gm. Spiczyn, pow. łęczyński
 6. gm. Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski

W testowaniu Modelu kooperacji udział wzięli przedstawiciele instytucji istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Liderzy kooperacji” tworząc Partnerskie Zespoły Kooperacji oraz przedstawiciele Wojewódzkich Podmiotów Sektorowych:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
 2. Lubelski Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej
 3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie
 4. Sąd Okręgowy w Lublinie
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 6. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Projekt „Liderzy kooperacji” jest realizowany na kilku szczeblach współpracy:

Poziom instytucji – współpraca OPS i PCPR z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.

Poziom pracownika – współpraca pracowników OPS/PCPR z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników OPS /PCRR z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanych diagnoz potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia kierowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów realizujących inne polityki sektorowe:

 • doradztwo,
 • szkolenia międzysektorowe,
 • coaching,
 • warsztaty kooperacyjne (Szkoła Kooperacji, Trzydniowe Spotkania wymiany doświadczeń),
 • spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego
 • superwizja,
 • spotkania konsultacyjne.

Projekty socjalne w gminach testujących model kooperacji dla gmin wiejskich w woj. lubelskim zrealizowały poniższe instytucje.

 1. Leśniowice – Fundacja MATURITA
 2. Cyców, Spiczyn, Konopnica oraz Wólka – Fundacja Clark im. Erica i Very Clark
 3. Tomaszów Lubelski – Wydawnictwo Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. S.K

„Liderzy kooperacji” to 3-letni (2018-2021) projekt partnerski współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I tj. woj: lubelskiego(WL), mazowieckiego(WM), podkarpackiego(WP), podlaskiego(WPL) i świętokrzyskiego(WŚ) w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2021 oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii.

Model ma poprzez zbudowaną stałą współpracę, PRACĘ ZESPOŁEM, wpłynąć na nowe rozwiązania pomocowe NA RZECZ INSTYTUCJI I RODZIN.

Poniżej wersja skrócona filmu

Powiązane Aktualności

Skip to content