Realizatorzy projektu:

  • Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  • Partnerzy:
    • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie
    • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
    • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
    • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach.

Cel Projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz wprowadzenie Modelu kooperacji w współpracy instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami osobnych polityk sektorowych, które są kluczowe z punktu widzenia walki z ubóstwem gmin wiejskich oraz wykluczenia społecznego, a także wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii.

W wyniku wdrożenia projektu na terytoriach objętych Modelem kooperacji wzrośnie poziom wiedzy oraz potencjału odpowiednich organów pomocy publicznej w zakresie włączenia społecznego. Działania pomocowe będą prowadzone z pełnym uwzględnieniem specyfiki danego regionu. Opracowany zostanie również system wsparcia rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej oraz aktywizację społeczną i pomoc w ich usamodzielnieniu.

Sektory, które zostaną włączone w projekt to: edukacja, policja, ochrona środowiska, sport, wymiar sprawiedliwości oraz kultura.

Dodatkowo projekt ma pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości współpracy między instytucjami pomocy i integracji społecznej, a innymi podmiotami polityk sektorowych. W rezultacie podjętych działań, opracowany i przetestowany model zostanie wdrożony w każdej gminie wiejskiej bądź powiecie. Wynikiem projektu ma być również wdrożenie niniejszej platformy edukacyjnej.

Więcej informacji o projekcie na stronie Słowniczek projektu.