Źródło finansowania:

Europejskie Fundusze Strukturalne 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Kwota: 27 773 272,46 PLN

Czas trwania: 1.04.2018-30.06.2021

Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Partnerzy:

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Biuro projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

ul. Hetmańska 9, p. 207, 208

Rzeszów

Tel: (17) 747 06 38

Cel główny: wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV2 i zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii.

Kamień Milowy: Ważne zdarzenie podsumowujące etap trwania projektu

Kamienie Milowe w projekcie Liderzy Kooperacji:

I KM – Opracowanie Modelu Kooperacji – 01.04.2018-31.03.2019

II KM – Przeprowadzenie testów Modelu Kooperacji – 01.04.2019- 31.12.2020

III KM – Podsumowanie testów – 01.01.2021-31.03.2021

IV KM – Działania edukacyjne na terenie całego kraju – 01.04.2021-30.06.2021

Beneficjenci projektu: Podmioty działające w obszarze pomocy społecznej. Zaliczają się do nich m.in.: Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, świetlice środowiskowe, Policja, sądy (kuratorzy), instytucje kulturalne i oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Animatorzy – osoby powołane w gminach i powiatach uczestniczących w projekcie, zwykle pracownicy GOPS-ów lub PCPR-ów. Stanowią łącznik pomiędzy →Zespołami ds. Modelu a →GPZ-K.

Doradcy – osoby zatrudnione przez ROPS, prowadzące prace i moderujące spotkania →GPZ-K.

Ekspert ds. Metodyki – specjalistka nadzorująca naukową część pracy w projekcie oraz koordynująca działania wojewódzkich konsultantów naukowych.

Ekspert ds. Modelu – specjalistka nadzorująca merytoryczne aspekty pracy nad →Modelem Kooperacji

Gminno-Powiatowe Zespoły Kooperacji (GPZ-K) – zespoły robocze składające się z reprezentantów podmiotów-beneficjentów projektu działających na terenie danej gminy lub powiatu. Ich spotkania moderowane są przez →doradców. Członkowie GPZ-K biorą także udział w →badaniach fokusowych, szkoleniach w ramach →Szkoły Kooperacji oraz →partnerskich spotkaniach wymiany doświadczeń.

Komitet sterujący – najwyższe ciało zarządcze w projekcie składające się z dyrektorów zaangażowanych ROPS-ów i MCPS-u oraz kierownika projektu.

Partnerskie Zespoły Kooperacji (PZK) – zespoły zawiązywane przez gminy i powiaty w ramach  →II Kamienia Milowego, w celu pracy z osobami i rodzinami objętymi wsparciem i testującymi  →Model Kooperacji.

Zespoły ds. Modelu – wojewódzkie zespoły odpowiedzialne za codzienne zarządzanie projektem oraz pracę merytoryczną. W skład ZM wchodzą: koordynator regionalny, specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania (zatrudnieni przez ROPSy lub MCPS), a także konsultant naukowy, konsultant prawny oraz →doradcy.

Badania fokusowe – Badania przeprowadzane metodą grupowego wywiadu zogniskowanego. Realizowane są na kilku etapach trwania projektu, m.in. w celu rozpoznania potrzeb podmiotów oraz testowania →Modelu Kooperacji. Uczestnikami badań są członkowie →GPZ-K oraz →PZK. Badania kończą się przygotowaniem raportów obejmujących m.in. wnioski.

Model Kooperacji (MK) – Uniwersalny system rozwiązań pomocowych wdrażany przez instytucje w obszarze pomocy społecznej. Zostanie wypracowany i przetestowany w ramach Projektu, co jest jego głównym celem.

Partnerskie Spotkania Wymiany Doświadczeń – wyjazdowe spotkania wszystkich →GPZ-K z terenu danego województwa. Obejmują one także wizyty w innych podmiotach z sektoru.

Platforma edukacyjna – niniejsza strona internetowa, która będzie wykorzystywana przede wszystkim w celu prowadzenia działań edukacyjnych i rozpowszechniania informacji o Projekcie. Część materiałów znajdujących się na stronie jest dostępna tylko dla uprawnionych podmiotów.

Szkoła Kooperacji (SzK) – cykl szkoleń prowadzonych dla →GPZ-K przez trenerów zewnętrznych. W ramach →I Kamienia Milowego odbyły się dwa szkolenia. Ich tematyką były (1) współpraca i korzyści, które przynosi, oraz (2) metody przydatne w pracy socjalnej (genogram, definiowanie celów metodą SMART i inne). Elementem Szkoły Kooperacji jest też →platforma edukacyjna.