W miesiącach sierpień-październik w gminach uczestniczących w projekcie „Liderzy Kooperacji” odbyły się warsztaty diagnostyczne z udziałem rodzin objętych wsparciem. Działające w gminach Partnerskie Zespoły Kooperacji przeprowadziły wielowymiarową diagnozę rodzin wybranych do testowania MODELU, na którą składało się określenie: przyczyn oraz źródeł trudnej sytuacji życiowej; mocnych i słabych stron; zasobów i deficytów; oczekiwań i potrzeb rodzin. Czytaj więcej